Gosia86rtk

196 tekstów – auto­rem jest Go­sia86rtk.

:::::

I kiedy już się zadziało
Tak ciężko uwie­rzyć, że może być
Wyjście z odmętów bólu
Tyl­ko gdzie tym razem?
Każdy od­dech tak pełny myśli
Ma­luje ob­ra­zy na kruchym sercu
I gdy wszys­tko odejdzie
Tyl­ko one zostaną
Jak ry­sy na szkle
Bo kiedy nie ma siły już stać
Mówią – klęknij…
A On po­może Ci powstać

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 listopada 2016, 23:35

Jed­na łza, tak krucha a pot­ra­fi zmienić mi­liony is­tnień. By­wa także, że i morza łez po­zos­tają niezauważone.


Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 marca 2016, 22:58

* * *

No­wy dzień;
Tańcząc w ciemnościach
Dos­trzec pro­mienie słońca
Poczuć je na skórze
Jak cudnie


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 23 listopada 2015, 23:18

* * *

Będąc blis­ko nie wiedziałam
Ile to może kosztować
Chwi­le zapomnienia
A te­raz czas na zapłatę
Zos­tałam zu­pełnie sama


Odtwórz  

wiersz
zebrał 14 fiszek • 22 listopada 2015, 14:57

* * *

Ciem­no a dzień do­piero co nastał
Poczu­cie wyob­co­wania
Sen wyczer­pu­je mi­mo zam­kniętych oczu
Czy Księżyc wśród Gwiazd też może czuć się samotnie?


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 listopada 2015, 21:38

* * *

Nie słyszałeś
Roz­paczy i słodyczy w słowach
Nie widziałeś
Tros­ki i obojętności w gestach
Dob­re­go i złego drżenia rąk
Nie poczułeś zu­pełnie nic
Po­jawiłeś się ale szyb­ko przeszedłeś
Zos­tały gru­zy w których kiedyś skonam


Odtwórz  

wiersz
zebrał 17 fiszek • 19 listopada 2015, 22:46

* * *

Dziś…
Liście tańczyły z deszczem
Drze­wa śpiewały wiatrem
A ja wśród nich wirowałam
Te­raz już pusto.
Gdzieś tam w ro­gu,
cichut­ko, w cieniu
Sie­dzi so­bie przeznaczenie
Może tym ra­zem się uśmiecha
Tyl­ko nie wiem
Czy do mnie czy do siebie
Cze­mu nie możesz być?
Zno­wu nic.Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 18 listopada 2015, 22:22

* * *

Tak chciałam te­go
Myślałam – niech już będzie po
Tyl­ko po czym?
Wca­le nie jes­tem uwolniona
Wspom­nienia nie mają poczu­cia czasu
Bez granic
Myśli krążą po głowie
Ile ra­zy jeszcze jak rze­ka zmienię bieg?Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 17 listopada 2015, 00:22

* * *

Może ser­ce jeszcze młode
Może myśli tak niewinne
Jed­nak czy­ny tak dojrzałe
Kiedy życie łamie kołem
I kiedy su­mienie znieczulone
Staczam się
A kiedy jes­tem już na sa­mym dnie
Z niena­wiści do siebie płonęOdtwórz  

wiersz
zebrał 24 fiszki • 6 października 2015, 19:53

* * *

Gdzieś tam, głębo­ko w sercu
Is­tnieje nadzieja
Bo­je się włas­nych myśli i pragnień
Lecz ona od­wa­gi dodaje
Że będzie dobrze
Los by­wa przewrotny
Muszę iść po śla­dach mo­jej przyszłościOdtwórz  

wiersz
zebrał 35 fiszek • 5 października 2015, 00:29
Gosia86rtk

In­formuję, że z dniem dzi­siej­szym 23.12.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sane, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyjne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­maga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Wszys­tkim użyt­kowni­kom por­ta­lu za­leca się umie­szcze­nie na swoich stro­nach po­dob­nych «po­wiado­mień o pry­wat­ności», inaczej (jeżeli po­wiado­mienie nie było opub­li­kowa­ne na stro­nie cho­ciaż 1 raz), auto­matycznie poz­wa­la się na do­wol­ne wy­korzys­ta­nie da­nych z Waszej stro­ny, Waszych zdjęć i in­formac­ji, opub­li­kowa­nych w wiado­mościach na pro­filu Waszej stro­ny. Każdy, kto czy­ta ten tek­st może sko­piować go na swój pro­fil . Dzięki te­mu będzie chro­niony us­tawą o pra­wach autor­skich. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>"Gdy myślę o tych, którzy byli przede mną, czuję się – jak na przyjęciu towarzyskim w chwili pustki – po odejściu gości honorowych. Gdy myślę o tych którzy przyjdą po mnie albo przeżyją mnie – czuję się, jak gdybym brała udział w przygotowaniach do uczty, w której radościach już nie będę uczestniczyć…"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gosia86rtk

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

6 listopada 2016, 10:14Cris sko­men­to­wał tek­st :::::

26 listopada 2015, 20:20yestem sko­men­to­wał tek­st Będąc blis­ko nie wie­działam Ile [...]

26 listopada 2015, 20:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nowy dzień; Tańcząc w ciem­nościach Dos­trzec [...]

25 listopada 2015, 19:57Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nowy dzień; Tańcząc w ciem­nościach Dos­trzec [...]

23 listopada 2015, 23:22Gosia86rtk sko­men­to­wał tek­st Nowy dzień; Tańcząc w ciem­nościach Dos­trzec [...]

23 listopada 2015, 23:20krysta sko­men­to­wał tek­st Nowy dzień; Tańcząc w ciem­nościach Dos­trzec [...]

23 listopada 2015, 23:18Gosia86rtk do­dał no­wy tek­st Nowy dzień; Tańcząc w ciem­nościach Dos­trzec [...]

23 listopada 2015, 18:40Gosia86rtk sko­men­to­wał tek­st Będąc blis­ko nie wie­działam Ile [...]

22 listopada 2015, 15:21wdech sko­men­to­wał tek­st Będąc blis­ko nie wie­działam Ile [...]